Algemene Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de website en de diensten van immobunkens.be

 • Aanvaardt de kandidaat/ bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden en ziet hij af van elke aanspraak tegenover Immo Bunkens, behalve in geval van opzettelijke fouten van Immo Bunkens.
 • Aanvaardt de kandidaat/ bezoeker dat zijn mogelijk onwettige of verdachte handelingen worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.
 • Aanvaardt de kandidaat/ bezoeker dat de plannen, afmetingen, voorwerpen en documenten uitsluitend ter titel van inlichting en ter illustratie worden meegedeeld. Het vastgoedkantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig geschil, voor fouten of voor onnauwkeurigheden aangaande plannen of aangaande de verstrekte informatie en inhoud van de ter beschikking gestelde stukken.
 • Aanvaardt de kandidaat/ bezoeker dat deze verkoop in hoofde van de verkopende partij en het vastgoedkantoor geen aanbod tot verkoop is. Er ontstaat ook geen enkele verbintenis in hoofde van de verkopende partij en het vastgoedkantoor door het bod van een kandidaatkoper. Het vastgoedkantoor en de verkopende partij kan, zonder haar beslissing te moeten verantwoorden, de verkoopprocedure stopzetten en het goed niet toewijzen.
 • Aanvaardt de kandidaat/ bezoeker de verkoopprocedure, de richtlijnen bij bezoeken, het bindend karakter van een bod, de inlichtingen die werden meegedeeld en de eventuele koopvoorwaarden.

Beheerder

De websites worden beheerd en uit gegeven door:

Immo Bunkens
Escoriallaan 3
3000 Leuven

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Via Immo Bunkens kunnen eigendommen te huur of te koop aangeboden worden of kunnen diensten of investeringen aangeboden worden. De informatie over het aanbod van diensten en eigendommen gebeurt onder de unieke verantwoordelijkheid van Immo Bunkens. Wij raden u aan om steeds contact op te nemen met het kantoor.

Het nieuws en algemene informatie in verband met vastgoed wordt u op geheel vrijblijvende wijze verstrekt. Immo Bunkens garandeert niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Wij bevelen u bijgevolg ons kantoor te contacteren alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen.

Wij doen al het mogelijke om op de immobunkens.be website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Immo Bunkens kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste, onvolledige of ongeschikte informatie, noch voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de immobunkens.be website, inclusief gedownloade bestanden.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de immobunkens.be – website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden (bv. beroepdsfederatie, partners, enz.). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Inschrijving

U kunt zich vrij inschrijven op deze website . Daarvoor vult u een formulier in met uw persoonlijke gegevens. Uw inschrijving die valt onder het privacybeleid, verschaft u toegang tot gratis diensten:

 • het opslaan van uw zoekcriteria voor vastgoed,
 • het opslaan van de vastgoedaanbiedingen die u interesseren,
 • waarschuwingen via e-mail of telefonische oproep zodra een pand, dat beantwoordt aan uw criteria, op de site wordt geplaatst,
 • waarschuwingen zodra de prijs van een pand dat u interesseert, verandert,
 • nieuwsbrieven met tips en adviezen op het gebied van aankoop, verhuur, verhuis, financiering en vastgoed in het algemeen,
 • informatie en catalogi met betrekking tot onderwerpen die u hebt geselecteerd.

Indien een wachtwoord is vereist dan is het wachtwoord waarmee u zich kunt identificeren om van bepaalde diensten te kunnen genieten, persoonlijk en vertrouwelijk. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik ervan en u verbindt er zich toe dit wachtwoord niet door te geven aan derden. De gebruiker is de volledige en enige verantwoordelijke voor elke activiteit die wordt uitgevoerd onder zijn toegangscode

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan aan elke fysieke of rechtspersoon:

 • Die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden,
 • die de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal niet aangevraagde berichten te versturen naar de emailadressen van andere internetgebruikers (“spamming”) voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze,
 • die op eender welke wijze de goede reputatie van de site zou schaden,
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden,
 • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische of andere redenen. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, en dit zonder dat we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

Immo Bunkens zal er in de mate van het mogelijke op toezien dat de site en de bestanden die van de website kunnen worden gedownload, vrij zullen zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-toegelaten spyware. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze zaken toch aanwezig zijn. Immo Bunkens kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor elke schade en/of elk verlies die hieruit voortvloeit voor de gebruiker. Immo Bunkens raadt de gebruiker sterk aan een firewall, een antivirusprogramma of andere noodzakelijke beveiligingsprogramma’s op zijn computer te installeren.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van een derde partij (hostingpartij). Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij gebruiken wel cookies die gegeneerd worden door een javascript file van Google Analytics en die tot doel hebben Immo Bunkens te voorzien van statistische gegevens over de website bezoekers en hun sufgedrag.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Intellectuele rechten

Geen enkele tekst, foto, tekening, grafiek of welk ander onderdeel ook uit de immobunkens.be website mag worden verspreid of op welke manier dan ook overgenomen, tenzij Immo Bunkens hiervoor toestemming heeft verleend. De vormgeving van deze site (sitemap, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens,…) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Immo Bunkens kan het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot € 500 000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf. 

Met dit document verleent Immo Bunkens de gebruiker van de website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de website wordt weergegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de website behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten. Bepaalde namen, kenmerken, slogans en logo’s op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Immo Bunkens of van hun respectievelijke eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Immo Bunkens, is elk gebruik van namen, merken, slogans en logo’s en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden. 

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immo Bunkens. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan i. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden. In geen enkel geval kan Immo Bunkens verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van deze site voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die de website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de immobunkens.be website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 

Privacy Statement

Immo Bunkens respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Immo Bunkens verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen, te beschermen en niet aan derden mee te delen. In deze privacyverklaring verduidelijken wij hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. (laatste gewijzigd op 28/12/2020) 

1. Welke gegevens verzamelen wij? 

Persoons- en profielgegevens in de mate waarin u deze aan ons toevertrouwt via “Houd me op de hoogte”:

 • uw taalvoorkeur,
 • naam, adres, email, telefoon- en gsm-nummer, (eventueel) gebruikersnaam en paswoord voor panden met beperkte toegang,
 • uw favoriete panden.

2. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

 • om u op de meest gebruiksvriendelijke manier te informeren en/ of u op de hoogte te houden van wijzigingen in ons aanbod,
 • om de goede werking van onze website te controleren en verder te optimaliseren

3. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden strikt afgeschermd van alle personen die vreemd zijn aan de organisatie. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van het kantoor en voor zover als nodig in uitvoering van de taken. Iedere werknemer heeft een strikte geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden niet op een beveiligde manier verzonden. We hebben echter wel een aantal veiligheidsregels voorzien zodat de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, in de mate van het mogelijke worden beschermd tegen:

 • toegang of wijziging van uw gegevens door onbevoegden,
 • onjuist gebruik of bekendmaking van uw gegevens,
 • onwettige vernietiging of accidenteel verlies van uw gegevens,

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Immobunkens is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres:

5. Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens?

Uw persoonsgegevens beschouwen we als vertrouwelijk en zullen niet aan derden meegedeeld worden. U hebt op elk ogenblik toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt ze rechtzetten of wijzigen via mail op . U kunt ons ook verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen door ons een brief te sturen – met een kopie van uw identiteitskaart – op het volgende adres:

Immo Bunkens
Escoriallaan 3
3000 Leuven,
België

Wij zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

6. Algemeen

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

 • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde “privacywet” (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
 • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
 • Thans vervangen door de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016, in voege sinds 25 mei 2018, betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op , of telefonisch op +32 2 274 48 00. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site. Gelet op eventuele evoluties in de privacywetgeving, kan het privacyluik van deze site worden aangepast. Het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:

Immo Bunkens
Escoriallaan 3
3000 Leuven (België)

0497/84.65.77